Curcus voorwaarden

Algemene Voorwaarden groepscursus ZwangerFit Leek

 

1. Inschrijven

1.1 Aanmelden voor deelname aan een groepscursus ZwangerFit Leek kan via info@zwangerfitleek.nl of via 06- 15512122. Bij het volgen van de eerste les ontvangt u het inschrijfformulier.
1.2 Met het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier geeft de deelnemer zich op voor deelname aan de groepscursus ZwangerFit Leek.
1.3 De inschrijvingen worden door ZwangerFit Leek geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers voor de groepscursus ZwangerFit Leek is bereikt.
1.4 De factuur ontvangt u na het invullen van het inschrijfformulier via de mail.

2. Annulering en administratiekosten

2.1 Met het inleveren van het inschrijfformulier heeft de afzender zich ingeschreven voor deelname aan de groepscursus ZwangerFit Leek.
2.2 Na aanmelding is er een bedenktermijn van zeven kalenderdagen. Als men door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan uw ZwangerFit docente. Bij annulering voor de cursus ZwangerFit is de volgende regeling van toepassing:
• Bij annulering binnen één week vóór aanvang van de cursus, brengt Zwanger Fit Leek 50% van het deelnamebedrag in rekening.
De cursist blijft het volledige cursusgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
• De cursist mag maximaal twee van de tien lessen inhalen, deze volgt zij aansluitend op het pakket van tien lessen. Volgt de cursist na het pakket van tien lessen nog vijf extra lessen, dan mag daar maximaal één les van worden ingehaald.
Gemiste lessen kunnen niet in mindering worden gebracht op het cursusgeld.
• Bevalt de cursist eerder of moet er om medische redenen eerder gestopt worden, dan kunnen de openstaande lessen vanaf zes weken tot negen maanden na de bevalling worden opgemaakt.

3. Annulering en wijzigingen cursus door ZwangerFit Leek

3.1 Cursussen kunnen alleen van start gaan bij minimaal twee deelnemers.
3.2 ZwangerFit Leek is gerechtigd cursusdata te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de cursus geheel te annuleren met terugbetaling van de gemiste lessen.

Betalingsvoorwaarden

4.1 De inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijfformulier.
4.2 Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden twee weken na het ontvangen van de factuur via de e-mail.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

5. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

6. Declareren kosten bij ziektekostenverzekering

De cursist dient de factuur van de ZwangerFit Leek cursus eerst zelf te voldoen. Daarna kan zij aan de hand van de factuur de kosten declareren bij haar zorgverzekeraar. Afhankelijk van voorwaarden van de zorgverzekeraar en afgesloten polis, zal deze ziektekostenverzekering (een deel van) de kosten vergoeden.

7. Aansprakelijkheid

ZwangerFit Leek is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan de groepscursus ZwangerFit Leek.

8. Persoonsgegevens

ZwangerFit Leek zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor ons klanten administratiesysteem en de uitvoering van de factuur, de deelnemerslijst en de cursusinformatie. Voor het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
ZwangerFit Leek zal zich verder houden aan haar privacy reglement zoals opgenomen in deze voorwaarden.

9. Privacy Reglement ZwangerFit Leek

ZwangerFit Leek respecteert de privacy van de cursisten en draagt er zorg voor dat de informatie die u aan haar beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij hebben informatie over u nodig om uw aanvraag te verwerken. Daarbij hanteren wij de volgende strikte gedragslijnen:
Uw gegevens worden door ZwangerFit Leek geadministreerd om uw aanvraag te kunnen uitvoeren en om u in de toekomst op de hoogte te houden van onze producten/diensten. Uw gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt.
ZwangerFit Leek verzamelt alleen gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van uw informatieaanvraag. Privacygevoelige informatie wordt door ZwangerFit Leek nimmer verzameld of vastgelegd in een gegevensverzameling.
Gegevens worden door ZwangerFit Leek verzameld via inschrijfformulieren. Alleen gegevens die door uzelf vrijwillig in formulieren worden ingevoerd, worden door ons vastgelegd.
Toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van ZwangerFit Leek die in het kader van de uitoefening van hun functie over deze gegevens moeten kunnen beschikken.
Uw persoonsgegevens worden door ZwangerFit Leek nooit ter beschikking gesteld aan derden, behoudens situaties waarin dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

• U heeft te alle tijde het recht om ZwangerFit Leek te verzoeken u mee te delen welke gegevens ZwangerFit Leek van u verwerkt. U heeft het recht om gegevens die op uzelf betrekking hebben te laten corrigeren, indien de gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet zijn vastgelegd. Ook heeft u het recht op verwijdering van uw gegevens. ZwangerFit Leek zal deze verzoeken behandelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.